உலகமெங்கும் உள்ள 20 அட்டகாசமான பாலங்கள்

ஒரு நாட்டின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மதிப்பிடுவதற்கு அந்த நாட்டில் உள்ள பாலங்கள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.இதனால் ஒவ்வொரு நாடும் பாலங்களை பிரம்மாண்டமாக புதிய வடிவங்களில் கட்ட ஆரம்பித்துள்ளன.

அந்த வகையில் தற்போது உலகமெங்கும் உள்ள 20 அட்டகாசமான பிரம்மாண்டமான பாலங்களை இங்கு பார்க்கலாம்.

 

#1 Golden Gate Bridge, San Francisc

Golden-Gate

 

# 2 Akashi Kaikyo Bridge, Japan

Kobe, Japan --- The Akashi Strait Bridge in Kyoto, Hyogo Prefecture, Japan is the longest suspension bridge in the world. --- Image by © Robert Essel/Corbis

 

#3 Rolling Bridge, London

Rolling-Bridge

 

#4 Juscelino Kubitschek Bridge, Brazil

Juscelino-Kubitschek

 

# 5 Millau Viaduct, France

Millau Viaduct,

 

#6 Gateshead Millenium Bridge, England

Gateshead-Millenium

 

#7 Hangzhou Bay Bridge, China

Hangzhou-Bay

 

# 8 Langkawi Sky Bridge, Malaysia

Langkawi-Sky

 

#9 Bandra Worli Sea Link, India

bandra_worli_sea_link

 

#10 Sidu River Bridge, China

Sidu-River-Bridge

 

#11 Nanjing Yangtze River Bridge, China

Nanjing-Yangtze-River

 

#12 Chapel Bridge, Switzerland

Chapel-Bridge

 

#13 Oresund Bridge, Sweden

Oresund-Bridge-Sweden

 

#14 The Royal Gorge Bridge, Colorado

The-Royal-Gorge

 

#15 Capilano Suspension Bridge, Canada

Capilano-Suspension
#16 Tower Bridge, London

Tower Bridge

 

#17Kintai Bridge, Japan

Kintai-Bridge

 

# 18 Si-o-se-Pol-Bridge, Iran

Si-o-se-Pol-Bridge

 

#19 Bosphorus Bridge, Turkey

Bosphorus-Bridge-Turkey
#20 Henderson Waves Bridge,Singapore

Henderson-Waves-Bridge-Singapore

 

Via : www.hiconsumption.com