இந்தியர்கள் எல்லாம் பிறவியிலேயே ஜீனியஸ்கள் என்பதைக் காட்டும் 20 புகைப்படங்கள்

தங்களிடம் இருக்கின்ற பொருளை திறமையாக பயன்படுத்திக் கொள்வதில் இந்தியர்கள் வல்லவர்கள். தற்போது பயன்பாட்டில் இருக்கும் பல சாதனங்கள் வெளிநாட்டவர்கள் கண்டுபிடித்ததாக இருக்கலாம். ஆனால் அதை எப்படி சிறப்பாக புதுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் நம்மிடம் தான் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

அப்படி இந்தியர்கள் எல்லாம் பிறவியிலேயே ஜீனியஸ்கள் என்பதை நிரூபிக்கும் 20 புகைப்படங்களை இங்கே பார்க்கலாம்.

 

#1

g3

 

#2

2

 

#3

3

 

#4

4

 

#5

5

 

#6

6

 

#7

7

 

#8

8n

 

#9

9

 

#10

10

 

#11

11

 

#12

12

 

#13

g17

 

#14

e27

 

#15

e28

 

#16

e14

 

#17

e25

 

#18

e13

 

#19

e15

 

#20

e20