இந்த சிறு வயது புகைப்படங்களில் உள்ள கிரிக்கெட் வீரர்கள் யார்?.நான்கு புதிர்கள் விடைகளுடன்

இங்கு பிரபலமான நான்கு கிரிக்கெட் வீரர்களின் சிறு வயது புகைப்படங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.அவர்கள் யார் என்று கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம். விடைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

 

#1

G1

 

#2

G4

 

#3

G3

 

#4

G2

 

விடைகள் :

#1

3

 

#2

4

 

#3

1

 

#4

2