“வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்” என்பதைக் காட்டும் 27 புகைப்படங்கள்

“வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம்” என்பதை போல எந்தப் பொருளையும் தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் புத்திசாலிகளை  பின் வரும் 27 புகைப்படங்களில் காணலாம்.

 

#1

v1

 

#2

s2

 

 

#3

v4

 

#4

s1

 

 

#5

v6

 

#6

v7

 

#7

v9

 

#8

Funny-Indian-People-Mobile-

 

#9

v11

 

#10

v13

 

#11

v14

 

#12

v15

 

#13

v16

 

#14

v17

 

#15

az1

 

#16

az2

 

#17 

az3

 

#18  

az4

 

#19  

az5

 

#20

az6

 

#21

az8

 

#22

az9

 

#23

az10

 

#24

az12

 

#25

az13

 

#26

az14

 

#27

az15