‘யாருய்யா இந்த புத்திசாலிகள்’ என்று வியக்க வைக்கும் 15 புகைப்படங்கள்

சில கட்டுமானங்களின் போது முறையான திட்டமிடல் இல்லாததாலும், தவறான அளவீடுகளினாலும் தவறு நேர்ந்து விடுவது உண்டு. அவ்வாறு கட்டுமானங்களின் போது நகைச்சுவையாக ஏற்பட்ட  தவறுகளை இந்த 15 புகைப்படங்களில் பார்க்கலாம்.

 

#1

f1

 

#2

f2

 

#3

f3

 

#4

f7

 

#5

f4

 

#6

f5

 

#7

f6

 

#8

f8

 

#9

f9

 

#10

f10

 

#11

f11

 

#12

f12

 

#13

f13

 

#14

f14

 

#15

f15

 

Via : dailymoss / wonderfulengineering